Statut przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Wniosek - zgłoszenie dziecka do przedszkola Podstawa programowa wych. przedszkolnego "Partnerskie przedszkole" - program współpracy z rodzicami Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 6 w Ustroniu

 

Stworzenie dzieciom sytuacji do wielozmysłowego poznawania świata i uczenia się szansą dobrego startu w szkole.

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn.10 mają 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 poz. 560) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Cele ogólne:

 • przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze,
 • dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości,
 • dzieci nabywają praktycznych umiejętności w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów,
 • przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym,
 • dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu,
 • przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka,
 • wprowadza się podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalenie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania,
 • dzieci uczą się współdziałania w grupie,
 • przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty o najwyższe  wartości,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

 

Sylwetka absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:
  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
  • twórczego rozwiązywania zadań,
  • odpowiedni poziom samodzielności,
  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
  • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;
 • przestrzega:
  • praw innych ludzi,
  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;
 • dostrzega i szanuje:
  • potrzeby innych ludzi,
  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
  • symbole narodowe,
  • środowisko naturalne;
 • nie obawia się:
  • występować publicznie,
  • reprezentować grupę, przedszkole,
  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • prosić o radę lub pomoc.

 

Wymagania

Sposoby realizacji, narzędzia

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 1.   Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy na zebraniu wrześniowym. (protokół z zebrania, lista obecności).
 2.   Wywieszenie koncepcji przedszkola na gazetce dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola.
 3.   Analiza realizacji koncepcji na posiedzeniach RP, modyfikowanie wg bieżących potrzeb (protokół RP).
 4.   Organizowanie zajęć otwartych, zgodnie z koncepcją przedszkola.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

1. Opracowanie statutu przedszkola

2. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci realizowany jest zgodnie z podstawą programową.

3. Udział w zawodach i konkursach zajmowanie wysokich lokat ( konkurs gwarowy, plastyczny puchary, dyplomy, wyróżnienia , nagrody).

4. Zajęcia w przedszkolu są planowane, opracowywane są plany miesięczne i roczne a także obowiązuje ramowy rozkład dnia w poszczególnych grupach.

5. Opracowanie zestawu programów oraz zatwierdzenie przez RP (protokół RP).

6. Wybranie odpowiednich narzędzi do diagnozy dzieci 5 i 6 letnich oraz kart obserwacji dla dzieci 3 i 4 letnich.

7. Umożliwienie dzieciom udziału w dodatkowych zajęciach muzyczno – rytmicznych, artystycznych, językowych i innych w miarę potrzeb.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej.

 

 

1. Odnoszenie się w codziennej pracy z dziećmi do elementów Postawy Programowej i ujmowanie w tym procesie zadań przedszkola, celów ogólnych i umiejętności, zalecanych warunków i sposobów realizacji jako wyznaczników organizacyjnych (plany pracy, zapisy w dziennikach).

2. Opracowanie lub wybór gotowych narzędzi badawczych do diagnozy i obserwacji, sprawdzających umiejętności i wiadomości określone w Podstawie Programowej (arkusze diagnozy i obserwacji).

3. Monitorowanie realizacji Podstawy Programowej w perspektywie każdego dziecka (diagnozowanie i obserwacja).

4. Współpraca nauczycieli i dzieci w procesie uczenia się.

5. Prowadzenie przez nauczycieli spójnego procesu uczenia się i uwypuklenie spójności obecnej w Podstawie Programowej.

6. Odpowiedzialność zespołu nauczycieli za realizację całości Podstawy Programowej.

7. Wdrażanie nowatorskich metod pracy – prezentacja „sojuszu metod” na zebraniach grupowych (protokół z zebrania).

8. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców (lista obecności, zdjęcia, konspekty, ewaluacja).

9. Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych (zaświadczenia, podziękowania, wykaz dzieci).

10. Udział w akcjach  np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Zielone Przedszkole” i innych (zapisy w dziennikach i planach miesięcznych, potwierdzenia, podziękowania).

11. Zdobywanie certyfikatów tj. Partnerskie przedszkole, Przyjaciel Natury i innych (certyfikaty, raporty, informacje w protokołach RP).

12. Wzbogacanie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe (j. ang., rytmika, zajęcia artystyczne).

13. Dokształcanie się nauczycieli zgodnie z potrzebami placówki oraz indywidualnymi (zaświadczenia z kursów, warsztatów, wykaz nauczycieli biorących udział w szkoleniach).

14. Promowanie osiągnięć dzieci poprzez zamieszczanie artykułów i zdjęć z prasie, czasopismach oraz portalach internetowych (wycinki z gazet, artykuły, CD ze zdjęciami itp.).

15. Przeprowadzenie ankiety z rodzicami nt. ich zadowolenia z oferty placówki (ankieta).

16. Stwarzanie dzieciom okazji do wielozmysłowego odkrywania poprzez tworzenie „kącików zainteresowań” rozwijających różne zmysły (zdjęcia).

17. Wzbogacanie bazy przedszkolnej zgodnie z potrzebami oraz nowościami na rynku.

4. Dzieci są aktywne.

 

 

1. Opracowanie i stosowanie się do ramowego rozkładu dnia uwzględniającego różnorodne formy aktywności dziecięcej ( (autorskie ramowe rozkłady dnia zapisane w dziennikach).

2. Wdrażanie do umiejętności samodzielnego kierowania swobodną zabawą (zapisy w dzienniku).

3. Stosowanie aktywizujących metod pracy (plany pracy wych.-dyd., zapisy w dzienniku).

4. Uwzględnianie zainteresowań i potrzeb dzieci w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej (zapisy w dzienniku,  plany).

5. Prowadzenie imprez, uroczystości oraz spotkań z ciekawymi ludźmi (kalendarz imprez).

6. Dostosowanie działań wychowawczo-dydaktycznych wynikających z sytuacji zaproponowanych przez dzieci (zapisy  w dzienniku).

7. Organizowanie kącików zainteresowań z udziałem dzieci (zapisy w dzienniku, zdjęcia).

8. Współpraca ze Wspólnotą Polską w ramach rozwijania zainteresowań regionalnych u dzieci. Wychowankowie sami podejmują decyzje o udziale w konkursie.

5. Respektowane są normy społeczne.

 

1. Stworzenie wraz z dziećmi „Kodeksu Przedszkolaka” zawierającego zasady postępowania obowiązujące w grupie (kodeks przedszkolaka).

2. Codzienne motywowanie dzieci do właściwych zachowań poprzez nagradzanie ich (gratyfikacja słowna oraz rzeczowa).

3. Bieżące rozwiązywanie problemów na tle grupy. Wdrażanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.

4. Czytanie bajek terapeutycznych zgodnie z problemami grupy (biblioteka przedszkolna).

5. Organizowanie spotkań z policjantami – połączonych z zajęciami, pokazami, prezentacją akcesoria, wsłuchanie prelekcji nt. : bezpiecznego poruszania się po drodze, zagrożeń oraz właściwych zachowań w sytuacjach niebezpiecznych itp. ( kalendarz imprez, scenariusz zajęć, zdjęcia).

6. Doposażanie przedszkola w literaturę fachową z zakresu rozwiązań metodycznych w obrębie zagadnień wychowawczych.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

1. Powołanie zespołu do spraw wyrównywania szans.

2. Opracowanie programu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej wyrównującej wady postawy.

3. Opracowanie zestawu programów obowiązujący w przedszkolu, wspomagający rozwój dzieci.

4. Opracowanie Indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci z deficytami.

5. Opracowanie Indywidualnych Planów Edukacyjno – Terapeutycznych dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

6. Współpraca z logopedą, rehabilitantem , prowadzenie ćwiczeń wskazanych przez specjalistów.

7. Informowanie na bieżąco rodziców o ewentualnych problemach.

8. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

9. Przekazywanie informacji dot. wstępnej diagnozy i obserwacji dzieci.

10. Przygotowanie opisowych ocen dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich.

11. Pomoc rodzicom w kontaktach ze specjalistami.

12. Prowadzenie nowatorskich aktywizujących metod pracy, mające na celu wyrównywanie szans.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 

 

1. Wspólne opracowanie rocznego planu pracy.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przekazywanie materiałów po przebytych warsztatach, kursach.

3. Opracowywanie referatów i przekazywanie informacji (zebrania, RP).

4. Prowadzenie zajęć koleżeńskich z udziałem nauczycielek naszej placówki.

5. Wspólne organizowanie imprez i uroczystości.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 

1. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie rodzicom udziału w zajęciach otwartych systematycznie organizowanych przez nauczycielki poszczególnych grup.

2. Organizowanie zebrań z rodzicami oraz udział rodziców w prelekcjach – np. psychologa, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

3. Zapewnienie udziału dzieci w różnego rodzaju konkursach: recytatorskich, plastycznych itd. o zasięgu ogólnopolskim.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

1. Rodzice mają możliwość wyrażenia własnych oczekiwań odnośnie funkcjonowania przedszkola, wypełniając opracowaną do tego celu ankietę.

2. Sugestie rodziców uwzględniane są w organizacji pracy placówki.

3. Rodzice są informowani o pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola podczas ogólnych zebrań na początku roku szkolnego oraz w trakcie spotkań z nauczycielkami w poszczególnych grupach wiekowych.

4. Rodzice mają możliwość obserwacji własnego dziecka na tle grupy, podczas organizowanych zajęć otwartych.

5. Wszystkie prace plastyczne dzieci eksponowane są na tablicach dla rodziców.

6. Rodzice na bieżąco informowani są przez wychowawczynie poszczególnych grup o postępach i ewentualnych trudnościach dziecka oraz zachęcani do współpracy mającej na celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

7. Rodzice, w razie potrzeby, mają możliwość uzyskania stosownej pomocy specjalistycznej dla własnego dziecka (organizacja konsultacji ze specjalistami).

8. Rodzice otrzymują wyniki obserwacji wstępnej lub diagnozy dziecka dwukrotnie podczas roku szkolnego.

9. Rodzice  są włączani  do udziału w organizowanych na terenie placówki imprezach i uroczystościach.

10. W przedszkolu powołana jest Rada Rodziców, współdecydującą z dyrektorem i RP w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

1. Otwarcie grupy integracyjnej.

2. Promowanie umiejętności dzieci podczas organizowanych przez przedszkole imprez i uroczystości.

3. Dzień otwarty dla dzieci nowoprzybyłych.

4. Kiermasz świąteczny, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby wychowanków.

5. Ekumeniczne spotkania w parafiach oraz prezentacja umiejętności dzieci podczas jasełek.

6. „Dzieci–Dzieciom – Dzieci–Rodzicom”, z których dochód przeznaczony jest na dzieci niepełnosprawne.

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, udział w comiesięcznych spotkaniach z jej przedstawicielami, pomoc w diagnozowaniu dzieci oraz określaniu kierunku działań.

8. Stała współpraca z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Nadleśnictwo w Ustroniu
 • Urząd Miasta – uczestniczenie w imprezach teatralnych
 • Komenda Policji w Cieszynie i Ustroniu – systematyczne prelekcje i spotkania z dziećmi, wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach.

9. Współpraca z lokalnymi mediami: portal ox.pl, beskidzka24.pl, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Gazeta Ustrońska.

10. Stworzenie i aktualizowanie strony internetowej przedszkola.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

1. Powołuje się zespoły biorące udział w ewaluacji wewnętrznej przedszkola:

- zespół ds. ewaluacji,

- zespół ds. konkursów,

- zespół ds. promocji przedszkola,

- zespół ds. współpracy ze środowiskiem,

- zespół ds. rozwiązywania problemów wychowawczych, współpracujący z PPP.

2. Powołane zespoły mają określony zakres swojej działalności w postaci opracowanej procedury.

3. Każdy zespół na koniec roku szkolnego przedstawia na RP  sprawozdanie, zawierające końcowe wnioski i zalecenia do pracy na przyszłość.

      4. Wyniki z ewaluacji wewnętrznej służą jako wytyczne do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola.

  5. W placówce dąży się do optymalizacji działań, wpływających na nieustanne podnoszenie jakości pracy, efektywności i ciągłego rozwoju przedszkola.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

 1. Nieustanne zabieganie o polepszenie warunków lokalowych przedszkola:
  • przebudowa holu,
  • wygospodarowanie miejsca na nową salę zajęć, mieszczącą czwarty oddział przedszkolny.
 2. Wyposażenie sal nowymi meblami.
 3. Dysponowanie bogatą bazą różnorakich pomocy dydaktycznych.
 4. Śledzenie nowości na rynku i zakupywanie nowych pomocy dydaktycznych oraz fachowej literatury.
 5. Nieustanne doposażenie sali gimnastycznej.
 6. Korzystanie z tzw. ,,Figli- migli’’.

 

 

Priorytety na lata 2013/2014–2017/2018:

 

 1. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 3. Kultywowanie i promowanie tradycji regionalnych.
 4. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 5. Lepsza organizacja pracy zespołowej.
 6. Stwarzanie warunków do rozwoju twórczej aktywności dziecka.
 7. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

Modyfikację koncepcji przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2013/2014 dn. 29.08.2013 r.