Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 6 w Ustroniu

 

Przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2010 r. uchwałą nr 3/2009/2010

 

Podstawa prawna Koncepcji Pracy Przedszkola Nr 6 w Ustroniu:

 

- Ustawa z 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

- Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Kszałcenia

Ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4, poz. 17)

- Rozporządzenie MEN z 7 pażdziernika 2009 w Sprawie Nadzoru Pedagogicznego (Dz.U. nr 168 poz. 1324)

 

Stworzenie dzieciom sytuacji do wielozmysłowego poznawania świata i uczenia się szansą dobrego startu w szkole.

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

Wymagania

Sposoby realizacji, narzędzia

1.1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.

W przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci.

 

 1. Prowadzenie obserwacji oraz diagnozy pedagogicznej w przedszkolu (zestaw narzędzi do prowadzenia obserwacji oraz diagnozy pedagogicznej).

 2. Prowadzenie obserwacji zajęć przez innych nauczycieli (zajęcia otwarte, uroczystości).

 3. Prowadzenie hospitacji diagnozujących przez dyrektora placówki.

 4. Przedstawienie rodzicom wniosków z prowadzonej obserwacji i diagnozy pedagogicznej.

 5. Analizowanie przeprowadzonych zajęć, hospitacji, przedstawienie wniosków na radzie pedagogicznej.

 

1.2. Dzieci są aktywne.

Dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych decyzji na rzecz własnego rozwoju.

 

 1. Opracowanie i stosowanie się do ramowego rozkładu dnia uwzględniającego różnorodne formy aktywności dziecięcej (autorskie ramowe rozkłady dnia zapisane w dziennikach).

 2. Wdrażanie do umiejętności samodzielnego kierowania swobodną zabawą (zapisy w dzienniku).

 3. Stosowanie aktywizujących metod pracy (plany pracy wych.-dyd., zapisy w dzienniku).

 4. Uwzględnianie zainteresowań i potrzeb dzieci w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej (zapisy w dzienniku, plany).

 5. Prowadzenie imprez, uroczystości oraz spotkań z ciekawymi ludźmi (kalendarz imprez).

 6. Dostosowanie działań wychowawczo-dydaktycznych wynikających z sytuacji zaproponowanych przez dzieci (zapisy w dzenniku).

 7. Organizowanie kącików zainteresowań z udziałem dzieci (zapisy w dzienniku, zdjęcia).

 8. Współpraca ze Wspólnotą Polską w ramach rozwijania zainteresowań regionalnych u dzieci. Wychowankowie sami podejmują decyzje o udziale w konkursie.

1.3. Respektowane są normy społeczne. Podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Działania wychowawcze analizuje się, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.

 

 1. Stworzenie wraz z dziećmi „Kodeksu Przedszkolaka” zawierającego zasady postępowania obowiązujące w grupie.(kodeks przedszkolaka).
 2. Codzienne motywowanie dzieci do właściwych zachowań poprzez nagradzanie ich (gratyfikacja słowna oraz rzeczowa).
 3. Bieżące rozwiązywanie problemów na tle grupy. Wdrażanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.
 4. Czytanie bajek terapeutycznych zgodnie z problemami grupy (biblioteka przedszkolna).
 5. Organizowanie spotkań z policjantami – połączonych z zajęciami, pokazami, prezentacją akcesoria, wsłuchanie prelekcji nt.: bezpiecznego poruszania się po drodze, zagrożeń oraz właściwych zachowań w sytuacjach niebezpiecznych itp. (kalendarz imprez, scenariusz zajęć, zdjęcia).
 6. Doposażanie przedszkola w literaturę fachową z zakresu rozwiązań metodycznych w obrębie zagadnień wychowawczych.

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

Wymagania

Sposoby realizacji, narzędzia

2.1. Przedszkole ma koncepcję pracy. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

 

 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy na zebraniu wrześniowym. (protokół z zebrania, lista obecności).

 2. Wywieszenie koncepcji przedszkola na gazetce dla rodziców.

 3. Analiza realizacji koncepcji na posiedzeniach RP, modyfikowanie wg bieżących potrzeb. (protokół RP).

 4. Organizowanie zajęć otwartych, zgodnie z koncepcją przedszkola.

2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

 

 1. Wdrażanie nowatorskich metod pracy, programów autorskich, innowacji pedagogicznych – prezentacja „sojuszu metod” na zebraniach grupowych (protokół z zebrania).

 2. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców (lista obecności, zdjęcia, konspekty, ewaluacja).

 3. Praca z dziećmi z zastosowaniem systemu „Edukacja przez ruch” wg D. Dziamskiej. (zdjęcia, wytwory prac dziecięcych, zapisy w dzienniku i w planach miesięcznych).

 4. Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych (zaświadczenia, podziękowania, wykaz dzieci).

 5. Udział w akcjach tj. np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Zielone Przedszkole” i innych (zapisy w dziennikach i planach miesięcznych, potwierdzenia, podziękowania).

 6. Zdobywanie certyfikatów tj. Partnerskie przedszkole, Przyjaciel Natury i innych (certyfikaty, raporty, informacje w protokołach RP).

 7. Oferta przedszkola wzbogacona jest o zajęcia dodatkowe (j. ang., rytmika, tańce, zajęcia artystyczne) – (projekt unijny).

 8. Dokształcanie się nauczycieli zgodnie z potrzebami placówki oraz indywidualnymi (zaświadczenia z kursów, warsztatów, wykaz nauczycieli biorących udział w szkoleniach).

 9. Promowanie osiągnięć dzieci poprzez zamieszczanie artykułów i zdjęć z prasie, czasopismach oraz portalach internetowych (wycinki z gazet, artykuły, CD ze zdjęciami itp.).

 10. Przeprowadzenie ankiety z rodzicami nt. ich zadowolenia z oferty placówki (ankieta).

 11. Stwarzanie dzieciom okazji do wielozmysłowego odkrywania poprzez tworzenie „kącików zainteresowań” rozwijających różne zmysły. (zdjęcia, zapisy w dziennikach).

 12. Wzbogacanie bazy przedszkolnej zgodnie z potrzebami oraz nowościami na rynku.

 13. Dokształcanie się nauczycieli zgodnie z potrzebami placówki oraz indywidualnymi (zaświadczenia z kursów, warsztatów, wykaz nauczycieli biorących udział w szkoleniach).

 14. Promowanie osiągnięć dzieci poprzez zamieszczanie artykułów i zdjęć z prasie, czasopismach oraz portalach internetowych (wycinki z gazet, artykuły, CD ze zdjęciami itp.).

 15. Przeprowadzenie ankiety z rodzicami nt. ich zadowolenia z oferty placówki (ankieta).

 16. Stwarzanie dzieciom okazji do wielozmysłowego odkrywania poprzez tworzenie „kącików zainteresowań” rozwijających różne zmysły. (zdjęcia, zapisy w dziennikach).

 17. Wzbogacanie bazy przedszkolnej zgodnie z potrzebami oraz nowościami na rynku.

2.3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci maja charakter zorganizowany.

W przedszkolu procesy wspomagania rozwoju i edukacji są doskonalone i monitorowane. Wnioski z monitorowania procesów wykorzystywane są w planowaniu procesów.

 1. Opracowanie statutu przedszkola.
 2. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci realizowany jest zgodnie z podstawą programową.
 3. Udział w zawodach i konkursach zajmowanie wysokich lokat (konkurs gwarowy, plastyczny puchary, dyplomy, wyróżnienia, nagrody).
 4. Zajęcia w przedszkolu są planowane, opracowywane są plany miesięczne i roczne a także obowiązuje ramowy rozkład dnia w poszczególnych grupach.
 5. Opracowany został zestaw programów oraz zatwierdzony przez RP (protokół RP).
 6. Wybrano odpowiednie narzędzia do diagnozy dzieci 5 i 6 letnich.
 7. Umożliwienie dzieciom udziału w dodatkowych zajęciach muzyczno – rytmicznych, artystycznych.

2.4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli.

Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

 

 1. Wspólne opracowanie rocznego planu pracy.
 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przekazywanie materiałów po przebytych warsztatach, kursach.
 3. Opracowywanie referatów i przekazywanie informacji (zebrania, RP).
 4. Prowadzenie zajęć koleżeńskich z udziałem nauczycielek naszej placówki.
 5. Wspólne organizowanie imprez i uroczystości.

2.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu.

 1. Powołany został zespół do spraw wyrównywania szans.
 2. Opracowany został program gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej wyrównującej wady postawy.
 3. Opracowany został zestaw programów obowiązujący w naszym przedszkolu, wspomagający rozwój dzieci.
 4. Opracowano zestawy indywidualnych planów pracy dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
 5. Opracowane zostały indywidualne plany pracy w grupie integracyjnej dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Prowadzenie współpracy z logopedą, rehabilitantem, prowadzenie ćwiczeń wskazanych przez specjalistów.
 7. Informowanie na bieżąco rodziców o ewentualnych problemach.
 8. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
 9. Przekazywanie informacji dot. wstępnej diagnozy i obserwacji dzieci.
 10. Przygotowanie opisowych ocen dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich.
 11. Kierowanie dzieci do specjalistów, wyznaczanie terminów.
 12. Prowadzenie nowatorskich aktywizujących metod pracy, mające na celu wyrównywanie szans.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Wymagania

Sposoby realizacji, narzędzia

3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

- Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska;

- Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

 1. Otwarcie grupy integracyjnej.
 2. Promowanie umiejętności dzieci podczas organizowanych przez przedszkole imprez i uroczystości.
 3. Dzień otwarty dla dzieci nowoprzybyłych.
 4. Kiermasz świąteczny, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby wychowanków.
 5. Ekumeniczne spotkania w parafiach oraz prezentacja umiejętności dzieci podczas jasełek.
 6. „Dzieci–Dzieciom – Dzieci–Rodzicom”, z których dochód przeznaczony jest na dzieci niepełnosprawne.
 7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, udział w comiesięcznych spotkaniach z jej przedstawicielami, pomoc w diagnozowaniu dzieci oraz określanie kierunku działań.
 8. Stała współpraca z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Nadleśnictwo w Ustroniu
 • Urząd Miasta – uczestniczenie w imprezach teatralnych
 • Komenda Policji w Cieszynie i Ustroniu – systematyczne prelekcje i spotkania z dziećmi, wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach.

3.2 Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola, w celu doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

 1. Przeprowadzenie ankiety dla nauczycieli na temat postępów uczniów – byłych absolwentów przedszkola.
 2. Wspólne uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (w akcji biorą udział – p. bibliotekarka oraz absolwenci przedszkola).

3.3 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

- Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach

- Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przezeń działań

- Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku

 1. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie rodzicom udziału w zajęciach otwartych systematycznie organizowanych przez nauczycielki poszczególnych grup.
 2. Organizowanie zebrań z rodzicami oraz udział rodziców w prelekcjach – np. psychologa, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
 3. Zapewnienie udziału dzieci w „Konkursie gwary” oraz różnego rodzaju konkursach plastycznych o zasięgu ogólnopolskim.
 4. Organizowanie kącików tematycznych dla rodziców – eksponowanie książek i czasopism na temat problemów wychowawczych, trudnych sytuacji w rodzinie i metod oraz sposobów ich rozwiązywania.

3. 4. Rodzice są partnerami przedszkola.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach

 1. Rodzice mają możliwość wyrażenia własnych oczekiwań odnośnie funkcjonowania przedszkola, wypełniając opracowaną do tego celu ankietę.
 2. Sugestie rodziców uwzględniane są w organizacji pracy placówki.
 3. Rodzice są informowani o pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola podczas ogólnych zebrań na początku roku szkolnego oraz w trakcie spotkań z nauczycielkami w poszczególnych grupach wiekowych.
 4. Rodzice mają możliwość obserwacji własnego dziecka na tle grupy, podczas organizowanych zajęć otwartych.
 5. Wszystkie prace plastyczne dzieci eksponowane są na tablicach dla rodziców.
 6. Rodzice na bieżąco informowani są przez wychowawczynie poszczególnych grup o postępach i ewentualnych trudnościach dziecka oraz zachęcani do współpracy mającej na celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 7. Rodzice, w razie potrzeby, mają możliwość uzyskania stosownej pomocy specjalistycznej dla własnego dziecka (organizacja konsultacji ze specjalistami).
 8. Rodzice otrzymują wyniki obserwacji wstępnej lub diagnozy dziecka dwukrotnie podczas roku szkolnego.
 9. Rodzice włączani są do udziału w organizowanych na terenie placówki imprezach i uroczystościach.
 10. W przedszkolu powołana jest Rada Rodziców, współdecydującą z dyrektorem i RP w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci.

 

4. Zarządzanie przedszkolem

Wymagania

Sposoby realizacji, narzędzia

4. 1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

 1. Nauczyciel systematycznie spotykają się na posiedzeniach RP i wspólnie omawiają planowane działania.

 2. Dwuosobowe zespoły, w konsultacji z pozostałymi nauczycielami, opracowują roczny plan pracy zawierający dwa tematy wiodące w danym roku szkolnym.

 3. Nauczyciele przed rozpoczęciem roku szkolnego opracowują wspólnie z dyrektorem kalendarz imprez i uroczystości na dany rok.

 4. Nauczyciele dzielą się miedzy sobą wiedzą, pomysłami i doświadczeniem zdobytymi na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

 5. Nauczyciele konsultują ze sobą trudne sytuacje problemowe dotyczące dzieci, poszukując optymalnych rozwiązań, opartych o wcześniejsze doświadczenia w tym zakresie lub poszukując nowych rozwiązań.

 6. Nauczyciele zapraszają się nawzajem na zajęcia koleżeńskie, dzieląc się przy tym własną wiedzą i doświadczeniem.

 7. Nauczyciele podejmują wspólne działania na rzecz dzieci, np.: zespołowe przedstawienia teatralne, czytanie bajek z podziałem na role, przebieranie się na bal dla dzieci i prowadzenie zabaw i konkursów, organizowanie imprez i uroczystości.

4. 2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola i są

wykorzystywane do rozwoju przedszkola.

 

 1. Powołuje się zespoły biorące udział w ewaluacji wewnętrznej przedszkola:

 • zespół ds. Programu ,,Partnerskie Przedszkole’’,

 • zespół ds. współpracy z rodzicami,

 • zespół ds. diagnozy,

 • zespół ds. współpracy ze środowiskiem,

 • zespół ds. rozwiązywania problemów wychowawczych, współpracujący z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną.

 1. Powołane zespoły maja określony zakres swojej działalności w postaci opracowanych procedur.

 2. Każdy zespół na koniec roku szkolnego przedstawia na RP pisemny raport ,w formie sprawozdania, zawierającego końcowe wnioski i zalecenia do pracy na przyszłość.

 3. Wyniki z ewaluacji wewnętrznej służą jako wytyczne do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola.

 4. W placówce dąży się do optymalizacji działań, wpływających na nieustanne podnoszenie jakości pracy, efektywności i ciągłego rozwoju przedszkola.

4. 3. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty zajęć.

 1. Nieustanne zabieganie o polepszenie warunków lokalowych przedszkola:

  • przebudowa holu,

  • wygospodarowanie miejsca na nową salę zajęć, mieszczącą czwarty oddział przedszkolny.

 2. Wyposażenie sal nowymi meblami.

 3. Dysponowanie bogatą bazą różnorakich pomocy dydaktycznych.

 4. Śledzenie nowości na rynku i zakupywanie nowych pomocy dydaktycznych oraz fachowej literatury.

 5. Nieustanne doposażenie sali gimnastycznej.

 6. Korzystanie z tzw. ,,Figli- migli”.